Dodatek dla podmiotów wrażliwych - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych - (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) - wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1pkt.4 ustawy.

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone urzędowo faktur, można wybrać dwa lata z ostatnich trzech (2019 - 2021) do obliczenia zapotrzebowania na paliwo do ogrzewania. Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022r., a uśrednionymi kosztami zakupu z dwóch lat do wyboru z pośród ostatnich trzech lat.

Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować, co najmniej 50 proc. średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022r., a wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Dodatek nie przysługuje tym podmiotom wrażliwym, które ogrzewają budynki gazem ziemnym (nie mylić z gazem LNG) oraz podmiotom, które skorzystały z dofinansowania na podstawie ustawy o dodatku węglowym.