Zamówienie publiczne z dnia 2016-02-25 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MiG Iwaniska

Zamówienie publiczne z dnia 2016-02-25

Iwaniska: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWIEZIENIU POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY IWANISKA
Numer ogłoszenia: 41898 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.opsiwaniska.pl

 

Iwaniska: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWIEZIENIU POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY IWANISKA
Numer ogłoszenia: 41898 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach , ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8601203, faks 15 8601203.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsiwaniska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWIEZIENIU POSIŁKÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY IWANISKA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu posiłków do Szkół na terenie Gminy Iwaniska. Opis przedmiotu zamówienia. Szacunkowa ilość dzieci objętych dożywianiem: -Szkoła Podstawowa w Mydłowie - 35 osób -Szkoła Podstawowa w Woli Jastrzębskiej - 35 osób, -Szkoła Podstawowa w Ujeździe - 35 osoby, -Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie - 25 osób, -Szkoła Podstawowa w Iwaniskach - 50 osób, -Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach - 60 osób Przedmiot zamówienia polega na przygotowaniu z zakupionych przez Wykonawcę produktów i dostarczeniu do w/w szkół około 240 gorących posiłków (II danie) dziennie przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Dożywianie dzieci odbywać się będzie w okresie od 15.03.2016 do 15.06.2017 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej ilość posiłków ma charakter szacunkowy, a rzeczywista ilość dziennych zestawów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i uzależniona będzie od obecności dzieci w szkole.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje wykonania zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wpis do właściwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 594 ze zmianami).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dostarczaniu w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy posiłków o wartości co najmniej 70 000 zł. brutto. W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj usługi, datę wykonania, odbiorcę.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie dysponowania narzędziami należy złożyć wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; W celu potwierdzenia spełnienia opisanego warunku należy w formie opisowej wskazać; - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiadać z ważną decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2015 r. poz. 594 ze zmianami.) - Dysponowanie specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać ważna decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należy określić markę samochodu i nr rejestracyjny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 70 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opsiwaniska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach ul. Rynek 3 27-570 Iwaniska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska w dziale Pomocy Społecznej pokój nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Iwaniskach

Pliki do pobrania