Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek MiG Iwaniska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Nr 4/2016 r  oraz Regulaminu naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze  w  Ośrodku  Pomocy Społecznej w  Iwaniskach

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach o naborze na stanowisko głównego księgowego.
W nawiązaniu do Zarządzenia Nr 3/2016 z dnia 11.04 2016. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze               w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
O g ł a s z a nabór na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Iwaniskach w wymiarze 1etat.

l. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)
Ośrodek Pomocy Społecznej  w  Iwaniskach, ul . Rynek 3,  27-570 Iwaniska Tel :15-8601203
Wymiar czasu pracy -1etat (praca w godz. pracy OPS)
Rodzaj umowy - umowa o pracę.

2. Określenie stanowiska urzędniczego
Główny księgowy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Wymagania niezbędne:
1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
c) Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
e) ukończyła studia podyplomowe o kierunku finanse i rachunkowość (art. 68 ustawy
o szkolnictwie wyższym).
4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
1) Biegła znajomość komputera (Microsoft Word, Excel, Internet).
2) Znajomość programów komputerowych PŁATNIK, FK-ZETO, Place, SIO, Bestia.
3) Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, ustawy o pomocy społecznej, Kpa, znajomość zasad  gospodarki finansowej jednostki ogłaszającej nabór.
4) Co najmniej 3 letni staż  pracy w dziale księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego lub dziale księgowości w  samorządowych jednostkach organizacyjnych.
5) Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
6) Umiejętność pracy w zespole.
7) Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
8) Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) odpowiedzialność i nadzór  nad prowadzeniem pełnej księgowości jednostki dla celów   statutowych oraz dla celów raportowania  zgodnie z przepisami prawa polskiego ,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) wykonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych a także  finansowa realizacją projektów unijnych realizowanych przez jednostkę,
4) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
5) dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową,
6) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych  oraz innych  sprawozdań dotyczących działalności jednostki ,
7) sporządzanie listy płac, naliczanie podatku dochodowego  i składek na ubezpieczenie społeczne od należności  objętych lista płac oraz przelewanie ich na odpowiednie konta ZUS-u, Urzędu Skarbowego,
8) sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej, rozliczeniowej deklaracji, informacji dotyczącej zatrudnienia i przekazywanie ich  do właściwych jednostek  organizacyjnych ZUS-u, Urzędu Skarbowego ( pracowników oraz zasiłkobiorców  jednostki),
9) wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
10) prowadzenie księgowości i rozliczanie funduszu alimentacyjnego,
11) współpraca z instytucjami zewnętrznymi ( urzędy, audytorzy) oraz nadzór nad dokumentacja przygotowaną na ich potrzeby,
12)przygotowanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków jednostki,
13) opracowywanie projektów przepisów  wewnętrznych,
14) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości  budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,
15) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością  naliczania zaliczek podatkowych, składek potrąceń oraz terminowością ich przekazania,
16) prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
17) nadzór i przestrzeganie  dyscypliny finansów publicznych,
18) nadzór nad prawidłowym przebiegiem   przekazywania składników majątkowych sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji  i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
19) prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku,
20) sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS, plan i sprawozdawczość z funduszu, przekazywanie naliczonego odpisu oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
21) przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
22) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
23) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
24) spo9rządzanie sprawozdań statystycznych,
25) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
26) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
27) wykonywanie innych niż wyżej wymienione zadania, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego
28) stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy
29) sporządzanie „Oceny zasobów OPS”
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy lub Curriculum Vitae;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
5)  oświadczenie, że kandydat nie byt karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm);
6.)  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)  oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.  U. z 2002 r. Nr 101, poz.9261 Nr 153, poz. 1271 z późn, zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr223, poz. 1458 z późn. zm.).

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego OPS Iwaniska w terminie od 07.06.2016 r. do dnia 17.06.2016 r. na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach
ul. Rynek 3, 27-57 Iwaniska

Aplikacje, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP OPS Iwaniska
www.opsiwaniska.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach.